Cenník a podmieky

Základné informácie

Športová činnosť v našom klube prebieha formou celoročného tréningového procesu. Náš kalendár sa čiastočne prekrýva so školským kalendárom a tréningy prebiehajú od septembra až do júna. Plán tréningov je nastavený na frekvenciu 2 x v týždni, tak aby sme dieťa mohli systematicky rozvíjať.

Pre staršie deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú atletických súťaží je tréningový proces rozšírený na viac dní v týždni bez ohľadu na prázdniny.

Do telocviční je umožnený  vstup iba deťom bez sprievodu rodiča.

Členský príspevok

Základný členský príspevok za sezónu 2021/2022

Základný členský príspevok: 100,- EUR za trimester pre nových členov od 1.4.2022

Základný členský príspevok: 90,- EUR za trimester pre členov, ktorí už navštevovali tréningy v  sezóne 2021/2022.

Rozšírený členský príspevok: 120,- EUR za trimester (skupina „Atletika“).

* 100% zľava pre 3. súrodenca

 

Úhrady členského príspevku

I.  trimester 15.09.2021
II. trimester 15.01.2022
III. trimester 15.04.2022

Názov banky: Fio banka
IBAN: SK8283300000002601522030
Správa pre príjemcu: Meno Priezvisko (dieťaťa)

Základný členský príspevok  zahŕňa:

 •  tréning 2 x týždenne v trvaní 60 min s kvalifikovaným trénerom
 • najmenej 11 tréningových týždňov
 •  diagnostické testovanie fyzických schopností
 •  prácu trénerov
 •  prenájom atletického areálu XBS
 •  prenájom telocvične
 •  tréningové pomôcky
 •  zľavu na klubovom oblečení
 •  ročné členské v SAZ

Rozšírený členský príspevok navyše zahŕňa:

 • tréning viackrát do týždňa vrátane víkendov
 • najmenej 11 tréningových týždňov
 • individuálny prístup
 •  zabezpečenie špeciálneho vybavenia na tréningy
 •  štartovné pri účasti na atletických pretekoch
 •  klubové oblečenie pri účasti na súťažiach
 •  špeciálnu bežeckú obuv
 •  prenájom atletickej/plaveckej dráhy v XBS
 •  športovú lekársku prehliadku
 •  funkčnú diagnostiku

Náhrady

Vzhľadom na vek detí nám je jasné, že deti bývajú choré. V prípade dlhodobého výpadku z tréningového procesu je možné zaplatený členský príspevok preniesť do ďalšieho obdobia, pomerným znížením ďalšieho príspevku.

Dlhodobá neprítomnosť je vážnejšie ochorenie, ktoré trvá 2 a viac týždňov (liečenie ATB, zlomeniny, vážnejší úrazy, kiahne, osýpky a pod.)  Po ukončení vážnejšej choroby prosíme odfotiť  stranu zo slovníčka a poslať mailom. Do predmetu mailu uveďte „choroba“. Nemusíte ospravedlňovať dieťa pri každej neprítomnosti, len pošlite hore uvedeným spôsobom potvrdenie. Akceptované budú len takto doručené ospravedlnenia.

V odôvodnených prípadoch je možné po dohode pomernú čiastku aj vrátiť.

V prípade rušenia tréningov z našej strany, budú pomerné čiastky uhradené späť na účet, z ktorého boli prijaté.